Tổ chức hoạt động Tuyên truyền tác hại về muỗi, và phát tờ rơi hướng dẫn về cách phòng tránh dịch bệnh về muỗi.

171 25/10/2018 11:13 SA ADMIN
Tổ chức hoạt động Tuyên truyền tác hại về muỗi, và phát tờ rơi hướng dẫn về cách phòng tránh dịch bệnh về muỗi.