Phong trào trường em xanh -sạch - đẹp

1291 25/10/2018 11:26 SA ADMIN
Liên đội phát động phong trào trường em Xanh -Sạch -Đẹp các lớp tiến hành vệ sinh trường, lớp vào cuối tuần tiết sinh hoạt lớp.